Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2018-09-26
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2018-09-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsbokslut januari - juni och helårsprognos 2018
8 Avgifter för parkeringsplatser m m i Landstinget Dalarna
9 Falu lasarett, fastighetsutvecklingsplan (FUP)
10 Falu lasarett, ombyggnad för Medicinkliniken avdelning 23 och 24
11 Sammanträdesplan 2019
12 Motion ifrån Ulrik Bergman (M) och Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): Förenkla parkering för patienter vid sjukvårdsbesök