Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2018-05-28
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2018-05-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
3 Revidering av bolagsordning, Tåg i Bergslagen AB
4 Transitio, flytt av borgen
5 Politisk organisation under kommande mandatperiod
6 Bildande av en Regional utvecklingsnämnd
7 Miljöredovisning 2017
8 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
9 Sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen och dess utskott och regionfullmäktige
10 Region Dalarnas årsredovisning 2017
11 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Finsam, Borlänge
12 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017, Samordningsförbundet Finsam Falun
13 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, Nedansiljans samordningsförbund
14 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Finsam, Norra Dalarna
15 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017, Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna
16 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen
17 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
18 Återrapportering av biblioteksplanen 2017
19 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Utred möjligheten till bättre samarbete med Högskolan Dalarna angående uppdragsutbildningar
20 Svar på motion från Kjell Gustafsson (M): När skall Landstinget Dalarna börja genomföra tarmografi?
21 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Inför blodbuss i Dalarna
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
22 Fördelning av riktade statsbidrag 2018
23 Svar på remiss från Finansdepartementet; Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå
24 Svar på medlemsremiss gällande likvidation av Region Dalarna
25 Kompletterande utskottssammanträden för landstingsstyrelsen 2018
26 Svar på framställan om delägarskap och finansiering av pilotprojekt gällande ROSAB; rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag