Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2018-05-16
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2018-05-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Dialog
2 Justering av närvarolistan
3 Godkännande av dagordning
4 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Harmonisering av bidrag för ideella, idéburna organisationer och funktionshinderorganisationer
9 Remissvar angående ny kulturstrategi för Ludvika kommun
10 Folkhögskolornas årsredovisning 2017.
11 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2018.
12 Studeranderättslig standard 2018
Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige
13 Återrapportering av biblioteksplanen 2017