Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2018-04-09
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2018-04-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Bokslut och årsredovisning 2017
5 Namn och visuell identitet nya regionen
6 Revidering av AB Dalatrafiks bolagsordning
7 Ny Informationssäkerhetspolicy
8 Utnämnande av dataskyddsombud
9 Revidering av landstingets reglementen med anledning av nya dataskyddsförordningen
10 Gemensam riktlinje för ersättning till patienter vid inställt besök/inläggning-operation/behandling, undersökning – orsakad av vården
11 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Fokus på digitalisering och prioritering
12 Svar på motion från Crister Carlsson (M): Leasingbilar
13 Svar på motion från Crister Carlsson (M): Hur mår munhålan?
14 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Utred kostnader för att vaccinera dalfolket
15 Svar på motion från Lena Reyier (C) och Göte Persson (C): Förstärk ambulanssjukvården
16 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Inför En-till-en-vård (ONE to ONE-systemet) inom förlossningsvården
17 Svar på motion från Gunilla Berglund (C): Gör Horndal till pilotprojekt för landsbygdsmedicin
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
18 Svar på revisorernas granskning av "Övertagande av kollektivtrafiken-förstudie"
19 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2017
20 Informationssäkerhets- och PuA (Personuppgiftsansvarig) organisation för Landstinget Dalarna
21 Verksamhetsberättelse 2017, Central förvaltning
22 Revidering av styrkort för Central förvaltning 2018
23 Uppföljning av internkontrollplan 2017 för Central förvaltning
24 Revidering av riktlinjer för publika evenemang
25 Redaktionella ändringar: Ny organisation och policy för internkontroll
26 Slutredovisning för beslut från AB Dalaflyget enligt förordnande att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI)
27 Avtal om överlåtelse av kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring mellan AB Dalatrafik och Landstinget Dalarna
28 Övertagande av projektägarskap samt ansökan om Fiberutbyggnad i Dalarna 3.0
Valärenden
29 Val av ny vice ordförande i Tolk- och hörselrådet