Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2018-03-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss: Promemorian Ju2018/00824/L6 "Stärkt skydd för valhemligheten"
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
3 Bokslut och årsredovisning 2017
4 Namn och visuell identitet nya regionen
5 Ny Informationssäkerhetspolicy
6 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Leasingbilar
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
7 Svar på revisorernas granskning av "Övertagande av kollektivtrafiken-förstudie"
8 Revidering av styrkort för Central förvaltning 2018
9 Uppföljning av internkontrollplan 2017 för Central förvaltning
10 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2017
11 Verksamhetsberättelse 2017, Central förvaltning
12 Revidering av riktlinjer för publika evenemang
13 Slutredovisning för beslut från AB Dalaflyget enligt förordnande att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI)