Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2018-03-13
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2018-03-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Dialoger
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Fastställande av budget 2018
9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
10 Förslag om faddersystem för kultur- och bildningsverksamheterna 2018.
11 Fördelning av projektstöd våren 2018.
12 Miljöredovisning 2017
13 Miljöplan 2018