Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2018-02-21
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2018-02-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2017
8 Internkontrollplan 2017
9 Verksamhetsplan 2018 - 2021
10 Intern Styrning och Kontroll – Plan för 2018