Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-01-30
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2018-01-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Budget och verksamhetsplan, Hälso-och sjukvården Dalarna
5 Svar på remiss från Socialdepartementet: delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
6 Svar på remiss från Socialdepartementet: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel SOU 2017:76
7 Svar på remiss DS 2017:56 Bastjänstgöring för läkare
8 Yttrande över kommunalbesvär från Ken Swedenborg rörande "förändrad organisation liggande sjuktransport", mål 4715-17
9 Beslut enligt nya Kommunallagen om anmälan av delegeringsbeslut
10 Svar på revisorernas granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso-och sjukvården
11 Svar på revisorernas granskning av implementeringen av samverkansnämndens politiska viljeinriktningar
12 Svar på revisionens granskning av "omhändertagande av brottsoffer"
13 Internkontrollplan 2018, förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
14 Fri kollektivtrafik för blodgivare
15 Avgiftsförändringar 2018
16 Svar på motion från Bo Brännström (L): Inför peer-supporters inom psykiatrin
17 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Hyrläkare inget hållbart system - varken för patient eller ekonomi!