Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2017-09-28
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2017-09-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Avyttring Biskopsgården, fastigheten Ludvika, Läkaren 11, återrapportering
8 Förvärv av kommanditbolaget Dalklockan 6 med tillhörande fastighet, Ludvika Sunnansjö 240:1, Grangärde vårdcentral, återrapportering.
9 Dalarnas Museum, nya magasinslokaler
10 Riktlinjer för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
11 Svar på motion från Mikael Rosén och Kjell Gustafsson (M): Motion angående parkeringsfrågan vid Falu lasarett
12 Delårsrapport januari - juni och helårsprognos 2017
13 Sammanträdesplan 2018