Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2017-09-19
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2017-09-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport per juni 2017
8 Riktlinjer för kultur- och bildningsplan 2019-2022
9 Utvärdering av fristadsprogrammet
10 Remiss, Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna.
11 Sammanträdesplan Kultur- och bildningsnämnden 2018