Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2017-09-11
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2017-09-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Ansökan om regionbildning
5 Antal valkretsar inom Landstinget Dalarna fr.o.m. 2018 års val
6 Förlängd mandatperiod för Hälso- och sjukvårdsnämnden
7 Bildande av kollektivtrafiknämnd
8 Skattesats 2018
9 Delårsrapport 2017
10 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016, Region Dalarna
11 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Borlänge
12 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Falun
13 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Nedansiljans samordningsförbund
14 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Södra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam
15 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Västerbergslagens Samordningsförbund
16 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
17 Svar på motion från Lena Reyier (C) : Hälsoundersökningar räddar liv
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
18 Yttrande över Christina Agåker Noréns ansökan om laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges skatteväxlingsbeslut LF § 60 2017-06-12/13
19 Tillägg i delegeringsbestämmelser för landstingsstyrelsen inom arkivmyndighetens ansvarsområde
20 Ansökan om projektmedel för regionbildningsarbetet
21 Avskrivning av större kundfordringar
22 Uppföljning av beslut gällande SGEI förordnandet 2016
23 Åtgärder för att minska vårdskador
24 Förslag om utträde ur Nätverk Hälsa och Demokrati samt ur Nätverk Uppdrag Hälsa