Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28
Dagordning
  Dagordning_Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2017.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Region Dalarna: Regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken - Förslag på ny målbild
4 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
5 Yttrande i JO:s ärende 2904-2017
6 Yttrande i JO:s ärende 3138-2017
7 Förslag om utträde ur Nätverk Hälsa och Demokrati samt ur Nätverk Uppdrag Hälsa
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
8 Ansökan om regionbildning
9 Antal valkretsar inom Landstinget Dalarna fr.o.m. 2018 års val
10 Förlängd mandatperiod för Hälso- och sjukvårdsnämnden
11 Bildande av kollektivtrafiknämnd
12 Skattesats 2018
13 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016, Region Dalarna
14 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Borlänge
15 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Falun
16 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Nedansiljans samordningsförbund
17 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Norra Dalarna
18 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Södra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam
19 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Västerbergslagens Samordningsförbund
20 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
21 Yttrande över Christina Agåker Noréns ansökan om laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges skatteväxlingsbeslut LF § 60 2017-06-12/13
22 Tillägg i delegeringsbestämmelser för landstingsstyrelsen inom arkivmyndighetens ansvarsområde
23 Ansökan om projektmedel för regionbildningsarbetet
24 Avskrivning av större kundfordringar
25 Uppföljning av beslut gällande SGEI förordnandet 2016