Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2017-05-29
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2017-05-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Landstingsplan och budget 2018. Finansplan 2018-2020
5 Kollektivtrafiken i Dalarna - Skatteväxling och huvudmannaskapsförändring 2018
6 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
7 Utlåning till Svenskt Ambulansflyg och förändrad förbundsordning
8 Dalaflyget, borgen och kortfristig kredit
9 Miljöredovisning 2016
10 Landstinget Dalarnas Cancerplan 2016-2018
11 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Stärk tryggheten för de äldre vid hemgång
12 Svar på motion från Gunilla Berglund (C): Gör Horndal till pilotprojekt för landsbygdsmedicin
13 Avyttring hus 08, Biskopsgården, fastigheten Ludvika Läkaren 11
14 Förvärv av kommanditbolaget Dalklockan 6 med tillhörande fastighet. Ludvika Sunnansjö 240:1, Grangärde vårdcentral
15 Försäljning av fastigheten Falun Häggen 24
16 Uppföljning av biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
17 Omdisponeringar inom budget 2017
18 Internkontrollplan 2017 för Central förvaltning
19 Medfinansiering av AlmeDalarna 2017
20 Temporärt samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar
Valärenden
21 Fyllnadsval till Dalarnas Läkemedelskommitté