Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnd_2017-05-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
3 Mål och strategi för patientsäkerhet 2017
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106)
5 Svar på remiss från Socialdepartementet: Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet
6 Inriktningsbeslut Familjecentraler
7 Internkontrollplan 2017 för Hälso-och sjukvården
8 Sammanträdesplan 2018 för Hälso- och sjukvårdsnämnden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
9 Landstinget Dalarnas Cancerplan 2016-2018
10 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Stärk tryggheten för de äldre vid hemgång