Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2017-03-14
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2017-03-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
8 Fördelning av projektstöd våren 2017.
9 Remissvar - Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)
10 Miljöredovisning 2016
11 Reviderad miljöplan 2016-2020