Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2017-02-13
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2017-02-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Strategi för ägande av helikoptrar inom Svensk Luftambulans
5 Principer för finansiering av Svensk luftambulans helikoptrar
6 Godkännande av upphandling och finansiering av två medelstora helikoptrar
7 Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafik
8 Avgifter för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
9 Överlåtelse av aktierna i Inera AB
10 Revidering av Internationell policy
11 Svar på motion från Jenny Nordahl och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD): Låt Dalarnas invånare få vara delaktiga i storregionfrågan
12 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Folkomröstning i storregionfråga
13 Svar på motion från Ulf Berg (M) m fl. om tydligare riktlinjer för patientansvar vid ambulanstransporter.
14 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L): Angående Medborgarförslag om diabetesvård
15 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service
16 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Vid viktiga upphandlingar - låt politiken vara delaktig!
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
17 Styrkort och fördelning budget 2017, Central förvaltning
18 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser
19 Svar på revisorernas granskning av patientflöden och effektivitet inom BUP
20 Svar på revisorernas granskning av pågående struktur- och förändringsarbete
21 Personalpolitiskt program
22 Svar på remiss från Justitiedepartementet: Betänkandet "Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk" (SOU 2016:74)
23 Ramverk för publicering av journalinformation
24 Oberoende av inhyrd personal
Valärenden
25 Avsägelse av uppdrag i Nätverket Hälsa och Demokrati