Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2016-12-06
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2016-12-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
Informations- och anmälningsärenden
3 Information
4 Anmälan av delegeringsbeslut
5 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
6 Budget 2017
7 Folkrörelseberedningens budget 2017
8 Fördelning av stöd till ideella, idéburna organisationer, politiska ungdomsförbund samt funktionshindersorganisationer 2017
9 Verksamhetsplan 2017
10 Internkontroll slutrapportering 2016
11 Bröderna Molanders Stiftelse - utdelning 2016
12 Västerbergslagens Hästförsäkringsfond - utdelning 2016