Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2016-11-07
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2016-11-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Landstingsplan 2017-2020. Budget 2017 och Finansplan 2017-2020
5 Bildande av hälso- och sjukvårdsnämnd
6 Revidering av reglementen för Landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt av arvodesreglementet
7 Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter
8 Medlemsinsats Kommuninvest
9 Revidering Avtal Hälsoval Dalarna
10 Reviderad grafisk profil för Landstinget Dalarna
11 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Mellanvårdsformer behövs i Dalarna
12 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
13 Ändringar i avtal för Regionala forskningsrådet
14 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Meddelande nr 8/2016
15 Implementeringsbeslut av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården
16 Implementeringsbeslut Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
17 Avskrivning av större kundfordringar
18 Budget gemensamma verksamheter Samverkansnämnden
19 Yttrande över revisorernas uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning
20 Rättspsykiatri - Uppdrag och struktur
21 Riskbruk-, missbruk- och beroendevårdens utbud och organisation inom Landstinget Dalarna
22 Bettfysiologins överflyttning till Smärtenheten
23 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående
24 Svar på remiss från Läkemedelsverket: Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
25 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Rekommendation om screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke