Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2016-10-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Finansdepartementet: Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)
4 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Departementspromemorian Validering med mervärde Ds 2016:24
5 Dokumenthanteringsplan upphandlingsärenden inom Landstinget Dalarna
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
6 Bildande av hälso- och sjukvårdsnämnd
7 Revidering av reglementen för Landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt av arvodesreglementet
8 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Mellanvårdsformer behövs i Dalarna
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
9 Ändringar i avtal för Regionala forskningsrådet
10 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Meddelande nr 8/2016
11 Implementeringsbeslut av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården
12 Implementeringsbeslut Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)