Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2016-09-20
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2016-09-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Delårsbokslut och prognos per juni 2016
9 Kultur- och bildningsnämndens sammanträden 2017.