Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2016-05-26
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2016-05-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Periodrapporter och Bokslut 2016 Nämnden för kostsamverkan
8 Avrapportering Internkontrollplan 2016 för Nämnden för kostsamverkan