Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-05-16
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2016-05-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Effektiv Vård SOU 2016:2
5 Svar på remiss från Sveriges Kommuner och Landsting: Nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdet
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
6 Revidering av Reglementet för Länshandikapprådet
7 Avgifter för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
8 Reviderad grafisk profil för Landstinget Dalarna
9 Reviderade bolagsordningar för Dalaflyget AB och Dala Airport AB
10 Miljöredovisning 2015
11 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Varudeklarera vården!
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
12 Länsövergripande samverkan inom missbruk- och beroendevård
13 Forskningsprojekt angående genomförandet av förändringsarbetet i Landstinget Dalarna i samband med beslutad struktur- och förändringsplan
14 Landstingsbidrag till glasögon och kontaktlinser
15 Svar på revisorernas granskning av landstingets likviditetsplanering