Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2016-04-11
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2016-04-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Bokslut och årsredovisning 2015
5 Sammanträdesplan 2017 och justering av sammanträdesplan 2016
6 Revidering av landstingets ärendehandbok
7 Justering av Landstingsstyrelsens reglemente
8 Revidering Avtal Hälsoval 2016
9 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
10 Ändringar i Kultur-och bildningsnämndens reglemente
11 Svar på motion från Lena Reyier (C): Öka äldres hälsa med äldrevårdcentraler
12 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Vårdplatser kan öppnas med hjälp av medicinska sekreterare?
13 Svar på motion från Mikael Rosén (M) angående ekonomisystem
14 Svar på motion från Torsten Larsson (KD) med flera: "Effektivisera för våra medarbetare och patienter"
15 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion - En ny väg till jobb för ungdomar!
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
16 Övergripande internkontrollplan 2016
17 Förvaltningarnas och nämndernas internkontrollplan 2016
18 Verksamhetsberättelse 2015 Central förvaltning
19 Verksamhetsberättelse 2015 Hälso- och sjukvården
20 Verksamhetsberättelse 2015, förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna
21 Svar på revisorernas granskning av landstingets interna kontroll
22 Patientsäkerhetsberättelse 2015
23 Svar till JO med anledning av anmälan från patient
24 Svar på remiss från Socialdepartementet: Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd
25 Besparingar inom kollektivtrafik genom stråkutveckling
26 Valärenden