Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2016-03-15
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2016-03-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog med verksamheterna
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Budgetändring 2016
9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2015
10 Miljöredovisning 2015.
11 Miljöplan 2016.
12 Fördelning av projektstöd våren 2016.
13 Uppföljning av utvecklingsprojekt inom Kultur- och bildningsförvaltningen
14 Remissvar på betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö
15 Remissvar på betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik
16 Uppdragöverenskommelser med externa länskulturorganisationer 2016.
17 Genomlysning av de landstingsägda folkhögskolorna