Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2016-02-15
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2016-02-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Rättelse av beslut om egenavgifter för habiliterings- och dialyspatienter
5 Miljömål 2016-2020
6 Beslut om aktierna i Dalhalla Förvaltning AB
7 Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018
8 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet
9 Landstingets Bassängverksamheter
10 Investeringar, budget 2016, plan 2017-2019
11 Svar på två motioner från Jenny Nordahl (SD): Sänk partistödet i Landstinget Dalarna respektive Sänk mandatstödet i Landstinget Dalarna
12 Svar på motion från Hans Gleimar (M) och Kerstin Marits (M): Motion angående Inblick
13 Svar på motion från Bo Brännström (L): Inför ett diagnostiskt centrum
14 Svar på motion från Kjell Gustafsson (M) och Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) om tandvårdsförvaltningens framtida ledning och styrning
15 Svar på motion från Mikael Rosén (M): Angående vård av patienter med kronisk bröstcancer
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
16 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet
17 Svar på remiss från Socialdepartementet: Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)
18 Sammanträdesplan 2016 för Budgetberedning och Personalutskott
19 Svar på revisorernas granskning av landstingets arbete med att reducera vårdrelaterade infektioner
20 Landstinget Dalarna medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
21 Kvalitetspolicy
22 Ny försäkringskategori
23 Verksamhetsplan för Central förvaltning och fördelning av budget 2016 för Central förvaltning och förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna samt omdisponering av budget
24 Verksamhetsplan för förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna 2016-2019
25 Verksamhetsplan och fördelning av budget 2016 för hälso- och sjukvården
26 Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2016
27 Fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2016
28 Avskrivning av större kundfordringar
29 Donation från Södra Dalarnas Sparbank till Avesta Lasarett för inköp av medicinsk utrustning
30 Policy för hjälpmedelsförskrivning