Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2016-02-08
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2016-02-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog med verksamheterna
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Verksamhetplan 2016
9 Genomlysning av de landstingsägda folkhögskolorna
Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige
10 Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018
11 Ändringar i Kultur-och bildningsnämndens reglemente