Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2016-02-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Yttrande till JO om inhämtande av känsliga patientuppgifter
4 Revidering av dokumenthanteringsplan för personaladministrativa handlingar
5 Gallring av sms samt skannade patientjournaler
6 Införande av digitalt arkiv för diariet
7 Implementering av Nationella riktlinjer och målnivåer för diabetesvården
8 Svar på remiss från Socialdepartementet: DS 2015:51 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
9 Svar på två motioner från Jenny Nordahl (SD): Sänk partistödet i Landstinget Dalarna respektive Sänk mandatstödet i Landstinget Dalarna
10 Svar på motion från Hans Gleimar (M) och Kerstin Marits (M): Motion angående Inblick
11 Svar på motion från Bo Brännström (L): Inför ett diagnostiskt centrum
12 Svar på motion från Kjell Gustafsson (M) och Nille Nillima (DSP) om tandvårdsförvaltningens framtida ledning och styrning
13 Svar på motion från Mikael Rosén (M): Angående vård av patienter med kronisk bröstcancer
14 Miljömål 2016-2020
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
15 Sammanträdesplan 2016 för Budgetberedning och Personalutskott
16 Svar på revisorernas granskning av landstingets arbete med att reducera vårdrelaterade infektioner
17 Landstinget Dalarna medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
18 Kvalitetspolicy
19 Ny försäkringskategori