Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2015-11-09
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2015-11-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Delårsrapport januari-augusti 2015
5 Struktur- och förändringsplan 2015/2 - Hälso- och sjukvård
6 Struktur- och förändringsplan 2015/2 - Landstingsgemensamt
7 Struktur- och förändringsplan 2015/2 - Avgifter
8 Landstingsplan 2016-2019, Budget 2016 och Finansplan 2016-2019
9 Översyn och revideringar av landstingets placeringsdirektiv
10 Inköps-och upphandlingspolicy
11 Reviderad kreditpolicy
12 Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna
13 Ombildning av kommunalförbundet ambulanshelikopter
14 Långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna
15 Visa vägen - Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018.
16 Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion
17 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019
18 Avslutande av medlemskap i AER
19 Kommunikationspolicy
20 Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter
21 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Slut ett samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och berörda kommuner angående färdigbehandlade patienter
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
22 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU
23 Svar på remiss från Finansdepartementet: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
24 Nivåstrukturering av viss gynekologisk och urologisk cancervård i Uppsala - Örebro sjukvårdsregion
25 Policy för ökad delaktighet i hälso- och sjukvården Landstinget Dalarna.
26 Extern upplåning
27 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
28 Krisledningsnämndens plan för extraordinära händelser för Landstinget Dalarna, mandatperioden 2014-2018
29 Kris- och traumamottagning
Framställning utan föregående beredning
30 Valärende: Ersättare i landstingsstyrelsens arbetsutskott
31 Valärende: Ledamöter i gemensam styrgrupp Högskolan Dalarna