Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2015-10-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Justitiedepartementet: Betänkande - Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52).
3 Svar på remiss från Socialdepartementet: SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet
4 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
5 Avslutande av medlemskap i AER
6 Långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna
7 Uppdatering av informationspolicy
8 Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter
9 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Slut ett samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och berörda kommuner angående färdigbehandlade patienter
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
10 Policy för ökad delaktighet i hälso- och sjukvården Landstinget Dalarna.
11 Krisledningsnämndens plan för extraordinära händelser för Landstinget Dalarna, mandatperioden 2014-2018