Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2015-09-22
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2015-09-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Revidering av budget 2015
9 Delårsbokslut och prognos per augusti 2015
10 Kultur- och bildningsnämndens sammanträden 2016
Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige
11 Regionala utvecklingsmedel till Region Dalarna - arbetsgång och prioriteringar