Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2015-03-17
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2015-03-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Godkännande av dagordning
2 Protokollsjustering
3 Information
4 Anmälan av delegeringsbeslut
5 Övriga anmälningsärenden
6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
7 Miljöredovisning 2014.
8 Miljöplan 2015.
9 Revidering av budget 2015
10 Verksamhetsplan 2015
11 Fördelning av projektstöd våren 2015
12 Delegeringsbestämmelser
13 Internkontroll 2015 - plan.
14 Val av styrelse för stiftelsen Skattungeskolan för mandatperiod 2015-2018
15 Kulturpris och kulturstipendier, val av ledamöter för mandatperiod 2015-2018